Create Icon Launcher For Application In Ubuntu

Create file in ~/.local/share/applications/Postman.desktop [Desktop Entry] Encoding=UTF-8 Version=1.0 Type=Application Name=Postman Icon=/home/ducnt114/Downloads/Postman/app/resources/app/assets/icon.png Path=/home/ducnt114/Downloads/Postman Exec=/home/ducnt114/Downloads/Postman/Postman StartupNotify=false

DevOps Cheat Sheet

Linux Increase max open file File: /etc/security/limits.conf * hard nofile 1024000 * soft nofile 1024000 * hard nproc 65535 * soft nproc 65535 <os-user> soft memlock unlimited <os-user> hard memlock unlimited Rsync parallel rsync -aHAXxv --numeric-ids --delete --progress -e "ssh -T -c arcfour -o Compression=no -x" [email protected]<source>:<source_dir> <dest_dir> MySQL Create user CREATE USER 'finley'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password'; GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'finley'@'localhost'; GRANT SELECT ON *.

How to send message to Telegram group

Create a Bot Send message /newbot to BotFather Create a group chat and add Bot to group Grant permission to Bot Get chat group id Using curl: curl --location --request GET 'https://api.telegram.org/bot<BOT_TOKEN>/getUpdates' response will be like: "chat": { "id": -1234567, "title": "MyTestZK Group", "type": "group", "all_members_are_administrators": true }, CHAT_ID will be -1234567 Send message to group as bot Using curl: curl --location --request POST 'https://api.telegram.org/bot<BOT_TOKEN>/sendMessage?chat_id=<CHAT_ID>&text=<MESSAGE>' or by code in Golang:

Review sách: Xứ phẳng

Tình cờ lướt facebook thì thấy 1 chị gái review quyển này, nhìn bìa trông cổ cổ, có vẻ thú vị nên mua về đọc. Nhân vật chính dẫn dắt câu chuyện là 1 hình vuông, sinh sống ở thế giới chỉ có hai chiều, nhờ cơ may mà được du hành vào 2 thế giới khác là thế giới một chiều và ba chiều. Khi lạc vào xứ một chiều, hình vuông nhận thấy cư dân ở đây họ chỉ sống trên một đường thẳng duy nhất, chỉ biết đến bên trái và bên phải, giao tiếp qua âm thanh để ước lượng khoảng cách của nhau.

Học Khoa học máy tính nên đọc sách gì?

Note lại từ nguồn: https://procul.org/blog/2007/10/01/sach-khmt/ Bạn trantempo hỏi một danh sách các sách nên đọc trong KHMT. Bạn Nguyên đã đưa một danh sách sơ bộ. Tôi sẽ cập nhật từ từ vào danh sách dưới đây trong một vài tuần tới để có một danh sách hoàn tất hơn. (Cần về nhà duyệt lại tủ sách). Các bạn có thể bình luận và thêm vào các quyển sách mà bạn ưa thích.

Cài đặt Nginx, PHP, MySQL (LEMP stack) trên Ubuntu 18.04

Giới thiệu LEMP stack là bộ các phần mềm để xây dựng và triển khai các trang web động, bao gồm: L: Linux E: Nginx (Engine-X) M: MySQL P: PHP Yêu cầu Bài viết này giả định rằng bạn đã có sẵn 1 máy chủ cài đặt Ubuntu 18.04 (Linux), sau đây sẽ là các bước cài đặt các phần còn lại EMP. Bước 1: Cài đặt Nginx web server Đầu tiên cần update các repository mới nhất: